1. Kjøpsvilkår – forbruker

Sist oppdatert 08.02.2021

 1. Avtalen

Bestemmelsene og vilkårene nedenfor er våre standardbetingelser for salg av varer over internett eller i butikk, og utgjør sammen med opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt andre særskilt avtalte vilkår det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 1. Partene

Selger er Ifor Williams Norge AS, Rudsvegen 9, 2360 Rudshøgda, post@iwt.no, 623 44 141, org nr: 993 317 756, og betegnes i det følgende som selger.

Kjøper er den forbrukeren som foretar det aktuelle kjøpet, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 1. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale, eksklusive leveringsgebyr. Leveringsgebyret varierer basert på den aktuelle varens størrelse og vekt.

Opplysninger om den totale kostnaden ved det konkrete kjøp, inklusive alle avgifter og leveringskostnad, vil bli gitt i bestillingsløsningen før endelig bekreftelse på kjøp foretas. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren eller kjøper har foretatt en betaling av varen i butikk.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 1. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved kjøp av visse varer krever Selger 100 % forhåndsbetaling av kjøpesummen. Dette gjelder for eksempel ved kjøp av alle typer tilhengere som Selger fører.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 1. Frakt / Levering

Dersom det er avtalt frakt, vil fraktkostnad beregnes ut ifra totalsummen i handlekassen og er oppgitt med inklusiv merverdiavgift. Ordre fra iwt.no blir sendt med PostNord. Normal leveringstid vil være mellom 2-5 virkedager, avhengig av hvor i landet du bor.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har hentet ut varen/gjenstand hos sitt valgte hentested eller oppgitte leveringsmåte.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Varer som ikke blir hentet eller nektet mottatt, vil bli returnert til oss på kundens regning. Dette beløp er satt til NOK 300,- og faktureres i etterkant på egen faktura eller motregnes fra faktura skapt ved kjøpet.

 1. Mangler ved varen og reklamasjonshåndtering

Dersom kjøperen oppdager en feil eller mangel ved varen han har kjøpt, må kjøperen innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen gi butikken melding om dette.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Kjøperen kan kreve prisavslag i tråd med forbrukerkjøpsloven dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand.

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Selger dekker returkostnaden ved godkjente reklamasjoner.
Alle varer blir kontrollert for feil og mangler før de blir pakket og sendt til Kjøper. Oppstår det skade under frakt, og det er synlig skade på emballasje, må Kjøper kun signere med forbehold. Ved en evt. reklamasjon så må Kjøper kontakte Selger på e-posten deler@iwt.no med følgende informasjon, slik at Selger får vurdert om det er en godkjent reklamasjon eller ikke:

Ordrenummer
Fornavn og etternavn
Navn og part.nummer på varen det gjelder
Bilder av varen / reklamasjonen

 1. Erstatningens omfang

Dersom kjøper har krav på erstatning i henhold til punkt 7 i denne kjøpsavtalen, skal forbrukerkjøpslovens regler i kapittel 11 gjelde fullt ut.

 1. Retur- og angrerett

Dersom kjøper har bestilt varene over internett eller ved annet fjernsalg, har han som utgangspunkt angrerett i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe, primært ved å benytte mottatt angrerettsskjema, eller per brev, telefon, eller epost.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden dekker selv fraktkostnader forbundet med retur og bytte.Varer som skal returneres eller byttes sendes til:

Ifor Williams Norge
Rudsvegen 9
2360 Rudshøgda

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Angreretten gjelder ikke for varer som produseres og/eller tilpasses til den enkelte kunde basert på individuelle valg kunden har gjort. Det vil si at kjøper ikke kan angre kjøpet dersom bestillingen gjelder spesialtilpassede varer.

 1. Forsinkelse og manglende levering

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

 1. Kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 1. Salgspant

Selger har salgspant i solgte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt.

 1. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Nærmere informasjon om hvordan Ifor Williams Norge behandler personopplysninger finnes her.

 1. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

 1. Forbehold

Ifor Williams Norge AS forbeholder seg retten til å kansellere et kjøp/salg ved eventuelle feil på siden slik som pris, lagerstatus, produktinfo etc.

16. Reklamasjoner
Ved evt. reklamasjoner så skal dette gå vi forhandler hvor varen er kjøpt. Se forhandlere av Ifor Williams her